туризме

Маркетинг в туризме
Маркетинг в туризме: Учебник Под ред. Богданова Е.И., Абабков Ю.Н., Филиппова И.Г., Абабкова М.Ю.. - М.: Инфра-М, 2016. - 352 c. 2. Абабков, Ю.Н. Маркетинг в туризме: Учебник Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абабкова, И.Г. Филиппова. - М.: Инфра-М, 2012. - 214 c.
Менеджмент в туризме
Бикташева, Д.Л. Менеджмент в туризме: Учебное пособие Д.Л. Бикташева, Л.П. Гиевая, Т.С. Жданова. - М.: Альфа-М, 2017. - 207 c. 2. Бикташева, Д.Л. Менеджмент в туризме: Учебное пособие Д.Л. Бикташева, Л.П. Гиевая, Т.С. Жданова. - М.: Альфа-М, Инфра-М, 201